Dane rejestrowe

HUCK Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Macieja Przybyły 1

54-512 Wrocław, Polska

 

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183608, NIP: 1010000019, REGON: 932958291

wysokość kapitału zakładowego: 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), kapitał w całości wpłacony