Dane rejestrowe


HUCK Polska Sp z o.o.
ul. Macieja Przybyły 1
54-512 Wrocław, Polska

 

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000183608, NIP: 1010000019, REGON: 932958291
Wysokość kapitału zakładowego: 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), kapitał w całości wpłacony