Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług DLA KONSUMENTÓW

I. ZASADY OGÓLNE

      

§1.


1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług (zwane dalej „OWU”) znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, dostawy, zlecenia, a także o wykonanie dzieła oferowanych Konsumentom przez Huck Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Macieja Przybyły 1, 54 – 512 Wrocław (zwanym w dalszej części „Dostawcą”)
2.  OWU udostępnione są na stronie internetowej www.huck.pl
3. OWU stanowią integralną część umów, o których mowa w punkcie I.1. powyżej i obowiązują obie Strony takich umów, dopóki Strony te nie uzgodnią pisemnie wyraźnie czegoś innego. W razie sprzeczności pomiędzy OWU, a treścią umowy zawartej pomiędzy Dostawcą, a drugą stroną (zwaną w dalszej części „Konsumentem”) wskazanych powyżej umów, których to sprzeczności nie da się wyeliminować w drodze interpretacji postanowień umowy i OWU, postanowienia umowy będą miały pierwszeństwo.
4. Konsumentem jest osoba, która zawiera umowy sprzedaży, dostawy, zlecenia, a także dzieła na własny użytek, a nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
5. W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn.zm.)
6. Sprzedaż internetową regulują odrębne warunki sprzedaży określone osobnym regulaminem znajdującym się na stronie internetowej: www.huck.pl.

 

 


II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PRZEZ DOSTAWCĘ

 

§2.

 

1. Wszystkie pisemne oferty są ważne 30 dni od daty ich przygotowania bądź do wyczerpania stanów magazynowych.
2. Oferty telefoniczne wymagają pisemnego ich potwierdzenia.
3. W celu zawarcia umowy Konsument składa Dostawcy pisemne zamówienie wskazujące towary lub usługi, jakie Konsument zamierza uzyskać od Dostawcy.

 

§3.

 

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, co następuje w drodze pisemnego potwierdzenia zamówienia zawierającego ostateczne warunki handlowe umowy.
2. Obie Strony obowiązuje, pod rygorem nieważności, pisemna forma wszelkich uzgodnień.
3. Wszelkie zmiany zamówień muszą być przesłane w formie pisemnej oraz potwierdzone przez uprawnione osoby, w tym przedstawicieli działu handlowego.

 

§4.

 

Dostawca jest  obowiązany niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 

§5.

 

Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wydania Konsumentowi przedmiotu zamówienia.

 

 


III. GWARANCJA

 

§6.

 

1. Urządzenia i elementy firmy Huck Polska (poza elementami ulegającymi normalnemu zużyciu) objęte są 5-letnią gwarancją.
2. Na słupy z daglezji montowane na stalowych kotwach montażowych udziela się 10 lat gwarancji.
3. Na słupy stalowe udziela się 15 lat gwarancji przeciw korozji.
4. Na słupy dębowe udziela się 3-letniej gwarancji przeciw pęknięciom i gniciu.
5. Gwarancje z niniejszego paragrafu ust. 1-4 są udzielane na elementy placów zabaw. Pozostały asortyment niewymieniony w ust. 1-4 jest objęty gwarancją ustawową.

 

§7.

 

1. Warunkom gwarancji nie podlegają szkody spowodowane przez celowe działanie niszczące (wandalizm), niewłaściwą instalacje urządzenia, niewystarczającą konserwację lub jej brak.
2. W celu zachowania warunków gwarancji wymaga się przestrzegania instrukcji montażu i konserwacji.

 

 

 

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

§8.

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem następujących:
a) kosztów związanych z wyborem przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę;
b) bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy,
c) kosztów związanych ze świadczeniem spełnionym do chwili odstąpienia od umowy.
2. Konsument może skorzystać z wzoru do odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Dostawcę.

 

 

 

V. REKLAMACJE

 

§9.

 

1. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail Dostawcy  lub też za pośrednictwem Poczty Polskiej.
2. Dostawca jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

 

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 §10.

 

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży towarów i usług obowiązują od dnia 1 września
2018 r.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na podane poniżej dane kontaktowe:

Huck Polska Sp. z o.o.

ul. Macieja Przybyły 1, 54 – 512 Wrocław

e-mail: biuro@huck.pl;   tel. 71 325 75 40

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.huck.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przy sługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później

niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą

Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Huck Polska Sp. z o.o.

ul. Macieja Przybyły 1,

54 – 512 Wrocław

e-mail: biuro@huck.pl  

tel. 71 325 75 40

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ja ………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………… zawartej w dniu …………………………
 
Imię i nazwisko konsumenta:            ……………………………………………………………
Adres konsumenta:                             ……………………………………………………………
 
 
                                                                                                  ………………………………………………………
                                                                                                          (data i podpis konsumenta)