Regulamin sprzedaży

§ 1.

[Postanowienia wstępne]

 

1. Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia oznaczają:
1) Sprzedawca – HUCK Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-512) przy ul. Macieja Przybyły 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000183608, kapitał zakładowy 4 000 000 zł (słownie cztery miliony złotych), NIP 1010000019, REGON 932958291;
2) Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę – przy pomocy strony internetowej – sklep internetowy HUCK;
3) Kupujący – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży;
4) produkt, rzecz – rzecz ruchoma prezentowana przez Sprzedawcę na stronie internetowej w ramach prowadzonego przez niego Sklepu;
5) strona internetowa – https://www.huck.pl;
6) umowa sprzedaży – umowa, w której Sprzedawca w ramach prowadzonego przez siebie Sklepu zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność produktu i wydać mu ten produkt, a Kupujący zobowiązuje się produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę;
7) dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą:
1) pod adresem: ul. Macieja Przybyły 1; 54-512 Wrocław;
2) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@huck.pl;
3) pod numerem telefonu 71 325 75 40

 

§ 2.

[Postanowienia ogólne]

 

1. Sprzedawca w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzi Sklep.
2. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu dokonuje prezentacji produktu. W ramach prezentacji produktu Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej jego zdjęcie, nazwę, oznaczenie producenta, zwięzły opis, cenę. Prezentacja produktu nie jest ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert.
3. Cena produktu obejmuje wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT (cena brutto). Cena produktu nie obejmuje kosztów dostawy, które to koszty ma obowiązek ponieść Kupujący (zobacz § 4).
4. Sprzedawca jest związany informacją o cenie od chwili otrzymania przez Kupującego maila potwierdzającego złożenie zamówienia (zobacz § 3 ust. 9).
5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien mieć aktywny adres e-mail, a sprzęt teleinformatyczny, z którego korzysta, powinien mieć połączenie z siecią Internet i spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne: aktualna wersja Firefox lub Google Chrome lub Internet Explorer.
6. Miejscem spełnienia świadczenia stanowiącego przedmiot umowy sprzedaży (wydanie produktu) może być tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3.

[Zamówienia]

 

 
1. Kupujący, chcący zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktu, składa mu zamówienie.
2. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, jeżeli zamówienie jest składane:
1) za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej,
2) przy użyciu poczty elektronicznej e-mail na następujący adres: biuro@huck.pl,
3) drogą listową na następujący adres: ul. Macieja Przybyły 1; 54-512 Wrocław
3. Zamówienie złożone za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej, przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, jest złożone z chwilą, gdy zostało wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej Kupującego (np. komputer, smartfon, telefon) w taki sposób, że Sprzedający mógł się zapoznać z jego treścią. Zamówienie złożone drogą listową jest złożone z chwilą, gdy doszło do Sprzedającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią.
4. Kupujący, chcąc złożyć zamówienie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej powinien utworzyć lub zalogować się na Konto, o którym mowa w § 9, i dokonać następujących czynności:
1) wybór produktu na stronie internetowej poprzez kliknięcie jego ikony;
2) wybór ilości produktu, jaką Kupujący ma zamiar nabyć, oraz ewentualne sprecyzowanie innych cech zamówienia, a następnie kliknięcie ikony "Dodaj do koszyka";
3) wybór innych produktów w sposób wskazany w pkt 1-2, a następnie kliknięcie ikony "Złóż zamówienie";
4) podanie następujących danych osobowych Kupującego:
a) imię i nazwisko lub nazwa,
b) adres miejsca zamieszkania lub siedziby lub adres dostawy,
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu;
e) podanie danych do faktury (w tym NIP), jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą;
5) wybranie sposobu dostawy i płatności (ust. 5);
6) kliknięcie ikony "Wyślij zamówienie".
5. W ramach procedury składania zamówienia Kupujący może wybrać którykolwiek ze sposobów zapłaty ceny opisanych w § 4.
6. Zamówienia mogą być składane przy użyciu poczty elektronicznej lub drogą listową odpowiednio za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w ust. 2 pkt 2 lub listu na adres podany w ust. 2 pkt 4. W zamówieniu powinny być wskazane produkty, które Kupujący chce objąć umową sprzedaży, dane osobowe Kupującego określone w ust. 4 pkt 4, a także sposób zapłaty ceny oraz miejsce dostawy.
7. Po złożeniu zamówienia w sposób opisany w ust. 3 albo 6 Kupujący otrzyma od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany zgodnie z ust. 4 pkt 4 lit. c maila potwierdzającego złożenie zamówienia. Mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie zawierał dane zamówionego produktu, dane osobowe wskazane przez Kupującego podczas procesu składania zamówienia, a także regulamin obowiązujący u Sprzedawcy podczas składania zamówienia oraz koszt, termin i sposób dostawy produktu. W mailu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie również link aktywacyjny.
8. Jeżeli dane otrzymane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia zgadzają się ze złożonym zamówieniem, a także w przypadku akceptacji kosztu, terminu i sposobu dostawy produktu, Kupujący kliknie link aktywacyjny, o którym mowa w ust. 7 zdanie 3. Po kliknięciu linku aktywacyjnego Kupujący otrzyma maila potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży.
9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego maila potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 7 zdanie 2. Mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży będzie zawierał również dane zakupionego produktu, dane osobowe wskazane przez Kupującego podczas procesu składania zamówienia, a także treść regulaminu obowiązującego u Sprzedawcy podczas składania zamówienia oraz koszt, termin i sposób dostawy produktu.
10. Umowa sprzedaży będzie zawarta w języku polskim.
 

§ 4.

[Sposób zapłaty ceny]

 

 
1. W Sklepie obowiązują następujące sposoby zapłaty ceny:
1) gotówką przy osobistym odbiorze towaru z siedziby Sklepu,
2) przelew na rachunek bankowy Sklepu w Banku BNP Paribas Bank Polska SA. nr konta: 84 1750 1064 0000 0000 2006 6881,
3) za pobraniem kurierskim lub pocztowym, przy odbiorze towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego.
4) w systemie płatności PayPal
5) poprzez serwis Przelewy24
2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty ceny: gotówką (zobacz ust. 1 pkt 1), przelewem (zobacz ust. 1 pkt 2), w systemie płatności PayPal (zobacz ust. 1 pkt 4), poprzez serwis Przelewy24 (zobacz ust.1 pkt 5) Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru sposobu zapłaty ceny: za pobraniem (ust. 1 pkt 3) Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę przy odbiorze produktu.

 

§ 5.

[Dostawa]

 

1. Sprzedawca dostarcza Kupującemu zakupiony przez niego produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przez swojego pracownika. Kupujący może także sam odebrać zakupiony produkt w siedzibie Sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
2. Produkt jest dostarczany na podany przez Kupującego w toku składania zamówienia adres (zobacz § 3 ust. 4 pkt 4 lit. b).
3. Produkt będzie dostarczony Kupującemu w terminie wskazanym w opisie produktu na stronie internetowej. Jeżeli opis produktu nie zawiera terminu dostawy, produkt zostanie dostarczony w terminie 3-30 dni roboczych. Termin dostawy zaczyna się liczyć od dnia:
1) zapłaty ceny, jeżeli Kupujący dokonał wyboru sposobu zapłaty ceny: gotówką (zobacz § 4 ust. 1 pkt 1), przelewem (zobacz § 4 ust. 1 pkt 2), w systemie płatności PayPal (zobacz § 4 ust. 1 pkt 4), poprzez serwis Przelewy 24 (zobacz § 4 ust. 1 pkt 5)
2) zawarcia Umowy Sprzedaży, jeżeli Kupujący dokonał wyboru sposobu zapłaty ceny za pobraniem (zobacz § 4 ust. 1 pkt 3).
4. Jeżeli produkt jest wykonywany na indywidualne zamówienie Kupującego (tzn. produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb), termin dostarczenia tego produktu będzie podany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia (zobacz § 3 ust. 9). Informacji o terminie dostarczenia produktu wykonywanego na indywidualne zamówienia Kupującego udziela także Sklep (pod adresami i numerami wskazanymi w § 1 ust. 2).
5. Koszt dostarczenia produktu będzie podany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia (zobacz § 3 ust. 9). Jeżeli Kupujący sam odbiera produkt w siedzibie Sklepu koszt dostarczenia towaru wynosi 0 zł. Informacji o koszcie dostarczenia produktu wykonywanego na indywidualne zamówienia Kupującego udziela także Sklep (pod adresami i numerami wskazanymi w § 1 ust. 2).

 

§ 6.

[Odstąpienie od umowy]

 

1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
2. Kupujący może odstąpić od umowy, stosując formularz odstąpienia od umowy dostępny poniżej niniejszego regulaminu – link.
3. Dla zachowania 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem terminu (na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczania rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
6) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
7) zawartej w drodze aukcji publicznej.
10. Ust. 1-9 nie znajduje zastosowania, jeżeli Kupujący nie jest konsumentem.

 

§ 7.

[Reklamacje]

 

 
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może zgłosić jego reklamację na przykład pod następującym adresem lub pod następującym numerem telefonu:
1) HUCK Polska Sp. z o.o. ul. Macieja Przybyły 1; 54-512 Wrocław - gdy reklamacja jest składana w formie pisemnej;
2) biuro@huck.pl - gdy reklamacja jest składana w formie elektronicznej;
3. Sprzedawca zaleca, żeby reklamacja zawierała następujące dane:
1) opis wady oraz fotografia,
2) datę ujawnienia wady,
3) żądanie Kupującego sposobu rozpatrzenia reklamacji,
4) dane osobowe Kupującego, w tym jego dane kontaktowe.
4. Wyliczenie z ust. 3 ma jedynie charakter przykładowy. Niedochowanie zaleceń wskazanych w ust. 3 nie wpływa na skuteczność reklamacji.
5. Jeżeli produkt ma wadę, Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
1) Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
2) Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany w ust. 2 pkt. 1. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
7. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
8. Każdy Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji. Przykładowo Kupujący może zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Handlowego.
9. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona.

 

§ 8.

[Gwarancja]

 

 
1. Produkty prezentowane na stronie internetowej mogą być objęte gwarancją producenta.
2. W stosunku do produktów objętych gwarancją informacja o istnieniu i treści gwarancji jest prezentowana na stronie internetowej – w ramach prezentacji produktu.

 

§ 9.

[Świadczenie usług drogą elektroniczną]

 


1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej przy użyciu Konta i formularza. W celu skorzystania z usługi niezbędne jest spełnianie wymogów określonych w § 2 ust. 5.
2. W celu skorzystania z możliwości składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Kupujący powinien utworzyć swoje Konto. Utworzenie Konta jest niezbędne dla dokonania zamówienia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej (§ 3 ust. 2 pkt 1).
3. Poprzez Konto Kupujący może m. in. dokonywać zamówień, śledzić etapy realizacji zamówienia, poprawiać i edytować dane Kupującego, zmieniać hasło.
4. W celu utworzenia Konta niezbędne jest dokonanie rejestracji, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej – w Panelu logowania. W formularzu Kupujący powinien podać takie dane, jak: login, hasło, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), a opcjonalnie również: firmę, NIP, ulicę, kod, miasto, telefon. Login i hasło Kupujący ustala samodzielnie. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Podanie powyższych danych jest niezbędne do realizacji usługi, ze względu na jej właściwość.
5. Utworzenie konta możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz jego zaakceptowaniu. Kupujący, dokonując rejestracji, może ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz realizacji zamówień, a ponadto na przekazywanie danych osobowych Kupującego osobom trzecim w celu realizacji zamówień, która to zgoda jest wymagana do skutecznego założenia Konta.
6. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
8. Konto udostępniane jest osobom, które podają stosowne login i hasło, które należy wpisać w odpowiednio oznaczonych okienkach w panelu logowania na stronie internetowej.
9. Reklamacje w zakresie błędów, usterek, przerw i innych nieprawidłowości w działaniu i świadczeniu usług przez Sprzedawcę będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: biuro@huck.pl). Powyższych postanowień nie stosuje się do reklamacji produktów w zakresie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, o których mowa w § 7.
10. Kupujący nie może za pomocą świadczonej przez Sprzedawcę usługi dostarczać do sieci Internet treści o charakterze bezprawnym.
11. Kupujący ma prawo do żądania usunięcia jego Konta i zakończenia korzystania z usług w każdej chwili. W tym wypadku zastosowanie znajduje ust. 12.
12. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyny. Dla realizacji powyższego uprawnienia, wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź mailem na adres biuro@huck.pl, bądź w innej formie.
13. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy:
1) sposób, w jaki Kupujący korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę nie daje się pogodzić z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu – po uprzednim wezwaniu Kupującego do prawidłowego korzystania z tych usług,
2) podane dane lub działalność Kupującego mają charakter bezprawny, o czym Kupujący został urzędowo poinformowany,
3) w posiadaniu Sprzedawcy znajdują się wiarygodne wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Kupującego i uprzednio zawiadomił niezwłocznie Kupującego o zamiarze wypowiedzenia z tego powodu umowy o świadczenie usług,
4) Kupujący w rażący sposób narusza postanowienia niniejszego regulaminu i nie zaprzestaje ich mimo wystosowania przez Sprzedawcę stosownego wezwania,
5) jeżeli Kupujący nie wykazał aktywności w sklepie, w szczególności nie logował się na Konto w okresie 12 miesięcy od ostatniej aktywności,
6) jeżeli Sprzedawca ma zamiar zlikwidować Sklep.
14. Oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy wywołuje skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało doręczone Kupującemu.
15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail drugiej Strony.
16. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Konto Kupującego zostaje zablokowane, a następnie trwale zlikwidowane.

 

§ 10.

[Regulamin newslettera]

 

1. Newseletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sprzedawcę polegającą na informowaniu za pośrednictwem e-mail korzystającego z tej usługi (zwanego dalej: Korzystającym) o: promocjach, nowościach oraz wydarzeniach.
2. W celu skorzystania z możliwości otrzymania bezpłatnego newslettera Korzystający powinien dokonać następujące czynności:
1) wpisać w bazie Sprzedawcy swój adres e-mail, korzystając z odpowiedniego okienka w panelu ”Newsletter” na stronie internetowej www.huck.pl,
2) kliknąć link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail po wykonaniu czynności opisanej w pkt 1.
3. Z chwilą kliknięcia linka aktywacyjnego (ust. 2 pkt 2) dochodzi pomiędzy Sprzedawcą a Korzystającym do zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
5. Reklamacje w zakresie błędów, usterek, przerw i innych nieprawidłowości w działaniu i świadczeniu usług przez Sprzedawcę będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: biuro@huck.pl).
6. Korzystający ma prawo do żądania usunięcia jego adresu e-mail z bazy Sprzedawcy i zakończenia korzystania z usług w każdej chwili. W tym wypadku zastosowanie znajduje ust. 7.
7. Korzystający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyny. Żądanie usunięcia adresu e-mail z bazy Sprzedawcy jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dla realizacji uprawnienia wypowiedzenia umowy wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź mailem na adres biuro@huck.pl, bądź w inny sposób.
8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy:
1) sposób, w jaki Korzystający korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę, nie daje się pogodzić z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu – po uprzednim wezwaniu Korzystającego do prawidłowego korzystania z tych usług,
2) podane dane lub działalność Korzystającego mają charakter bezprawny, o czym Korzystający został urzędowo poinformowany,
3) Korzystający w rażący sposób narusza postanowienia niniejszego regulaminu i nie zaprzestaje ich mimo wystosowania przez Sprzedawcę stosownego wezwania,
4) jeżeli Sprzedawca ma zamiar zaprzestania świadczenia usługi drogą elektroniczną opisaną w niniejszym regulaminie.
9. Oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy wywołuje skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało doręczone Kupującemu.
10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail drugiej Strony.
11. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną adres e-mail Korzystającego zostanie wykreślony z bazy Sprzedawcy.
12. Korzystający uprawniony jest do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Dla realizacji powyższego uprawnienia, wystarczy wysłanie w powyższym terminie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź mailem na adres biuro@huck.pl.
13. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowę tę uważa się za niezawartą.
14. Korzystający nie może za pomocą świadczonej przez Sprzedawcę usługi dostarczać do sieci Internet treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 11.

[Dane osobowe]

 

1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego (§ 3 ust. 4 pkt 4) są przetwarzane przez Sprzedawcę. Kupujący nie ma obowiązku przekazać Sprzedawcy danych osobowych, bez ich przekazania nie będzie jednak możliwe wykonanie umowy sprzedaży.
2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest HUCK Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-512) przy ul. Macieja Przybyły 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000183608, kapitał zakładowy 4 000 000 zł (słownie cztery miliony złotych), NIP 1010000019
3. Sprzedawca zbiera dane osobowe Kupującego w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania i prawidłowego wykonania umowy sprzedaży produktu, przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, a także świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym także otrzymywania bezpłatnego newslettera.
4. Kupujący ma prawo wglądu i poprawiania danych osobowych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący może realizować, kontaktując się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem następującej skrzynki poczty elektronicznej: biuro@huck.pl, pod numerem telefonu: 71 325 75 40 lub pod następującym adresem: HUCK Polska Sp. z o.o. ul. Macieja Przybyły 1; 54-512 Wrocław.

 

§ 12.

[Rozstrzyganie sporów]

 
1. Spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego lub innego.
2. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, to wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

§ 13.

[Wejście w życie]

 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2015.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.