Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług między przedsiębiorcami


I. ZASADY OGÓLNE

 

§1.


1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług (zwane dalej „OWU”) znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, dostawy, zlecenia, a także o wykonanie dzieła oferowanych przez Huck Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Macieja Przybyły 1, 54 – 512 Wrocław (zwanym w dalszej części „Dostawcą”)
2. OWU udostępnione są na stronie internetowej www.huck.pl
3. OWU stanowią integralną część umów, o których mowa w §1ust.1 powyżej i obowiązują obie Strony takich umów, dopóki Strony te nie uzgodnią pisemnie wyraźnie czegoś innego. W razie sprzeczności pomiędzy OWU, a treścią umowy zawartej pomiędzy Dostawcą, a drugą stroną (zwaną w dalszej części „Zamawiającym”) wskazanych powyżej umów, których to sprzeczności nie da się wyeliminować w drodze interpretacji postanowień umowy i OWU, postanowienia umowy będą miały pierwszeństwo.
4. Ogólne warunku umów Zamawiającego mogą znaleźć zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego OWU i tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie zarówno przez Dostawcę, jak i Zamawiającego.
5. „Przedmiotem zamówienia” w rozumieniu OWU są wszelkie towary i usługi oferowane przez Dostawcę.
6. Wszelkie znajdujące się na stronie internetowej www.huck.pl, jak również dystrybuowane przez Dostawcę w inny sposób, skierowane czy to do ogółu, czy do poszczególnych osób ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje dotyczące oferowanych przez Dostawcę towarów i usług, nie stanowią oferty w rozumieniu postanowień kodeksu cywilnego i powinny być traktowane jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
7. Sprzedaż internetową regulują odrębne warunki sprzedaży określone osobnym regulaminem znajdującym się na stronie internetowej: www.huck.pl.
8. Sprzedaż osobom fizycznym regulują przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 

 


II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PRZEZ DOSTAWCĘ

 

§2.

 

1. Wszystkie pisemne oferty ważne są 30 dni bądź do wyczerpania zapasów.
2. Oferty telefoniczne wymagają pisemnego ich potwierdzenia.
3. W celu zawarcia umowy Zamawiający składa Dostawcy pisemne zamówienie wskazujące towary lub usługi, jakie Zamawiający zamierza uzyskać od Dostawcy.

 

§3.

 

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, co następuje w drodze pisemnego potwierdzenia zamówienia zawierającego ostateczne warunki handlowe umowy.
2. Dostawa może być uzależniona od podpisania formalnej umowy w formie papierowej.
3. Obie Strony obowiązuje, pod rygorem nieważności, pisemna forma wszelkich uzgodnień.
4. Dokumenty na podstawie, których dochodzi do zawarcia umowy (zamówienie i jego potwierdzenie, bądź umowa) powinny być dostarczone pomiędzy Stronami osobiście, pocztą, faksem lub innymi środkami komunikacji elektronicznej w formie niebudzącej zastrzeże, co do oryginalności dokumentów i gwarantującej brak możliwości dokonania zmian ich treści przez osoby trzecie.
5. Umowy musza być podpisane bądź wystawione przez przedstawicieli Stron upoważnionych do ich reprezentacji na dzień zawarcia umowy zgodnie z KRS, CEIDG.
6. Dostawca może żądać potwierdzenia złożonego zamówienia przez przedstawiciela Strony upoważnionego do reprezentacji na dzień złożenia zamówienia zgodnie z KRS, CEIDG.
7. Obie Strony zobowiązane są do ścisłej współpracy w trakcie realizacji umowy.
8. Dostawca realizuje swoje zobowiązanie wobec Zamawiającego za umownie ustaloną cenę bądź wynagrodzenie.         
9. Zamówienie składane przez Zamawiającego przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego Dostawcy.
10. Oświadczenie Dostawcy o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu.
11. Wszelkie zmiany zamówień muszą być przesłane w formie pisemnej oraz potwierdzone przez uprawnione osoby, w tym przedstawicieli działu handlowego.

 

§4.

 

1. Terminy dostaw ustalane są indywidualnie i z wyprzedzeniem czasowym.
2. Termin dostawy liczy się od chwili przyjęcia od Zamawiającego ostatecznych instrukcji i zamówień.
3. Termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli stron tj. np. nieterminowa dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe i inne. O zaistnieniu przeszkody jak i o jej ustaniu Dostawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. 
 

§5.

 

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za przekroczenie terminu realizacji zamówień z jego wyłącznej winy.
2. Przekroczenia terminów o których mowa w ust. 1 nie uprawniają Zamawiającego do anulowania zamówienia, chyba że zachodzi przypadek wyjątkowego, rażącego opóźnienia, a Zamawiający wyznaczy Dostawcy dodatkowy termin minimum 5 dniowy liczony w dniach roboczych.

§6.

 

Dostawca zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia, jeżeli nie jest sprzeczne z celem zamówienia i umowa nie stanowi inaczej.

 

§7.

 

Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

 

§8.

 

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego, bądź przekazania przez niego błędnych/niekompletnych informacji dotyczących zamówienia, których znajomość jest konieczna do jego wykonania.
2. W przypadku, gdy przekazane przez Zamawiającego informacje są niekompletne lub błędne, o czym Dostawca mimo dołożenia należytej staranności nie mógł wiedzieć, Zamawiającemu nie przysługują roszczenia dotyczące niezgodności sprzedanych towarów lub usług z umową.

 

§9.

 

W braku odmiennych ustaleń, ceny zamówień wynikają z aktualnie obowiązującego u Dostawcy cennika.

 

 


III. OBOWIĄZKI STRON

§10.


Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności za zrealizowane przez Dostawcę świadczenia.

 

§11.


1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.    
2. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących używania towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi), przekazanych przez Dostawcę wraz z dostarczonym towarem lub zrealizowaną usługą. Odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego tych instrukcji lub nie spełnienia przez Zamawiającego określonych prawnie warunków dopuszczenia towaru do eksploatacji bądź do obrotu.         

 

 

 

IV. PŁATNOŚCI

 

§12.


1. Warunki płatności ustala oferta, umowa, potwierdzenie zamówienia lub faktura.
2. Ewentualne rabaty gotówkowe są wyliczane od ceny netto i nie obejmują usług kosztów transportu i opakowań.

 

§13.

 

1. Faktury wystawione przez Dostawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.        
2. W przypadku opóźnienia płatności Dostawca naliczy, o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.    
3. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Zamawiającego lub innych jego działań na szkodę Dostawcy, Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia przedmiotu zamówienia do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.  
4. Dostawca może uwarunkować dostawę bądź wykonanie usługi od wpłaty zaliczki bądź zadatku.

 

§14.

 

Dostawy dla nowych kontrahentów następują za pobraniem lub po zapłacie ceny z góry.

 

§15.

 

1.Wszelkie towary dostarczone przez Dostawcę pozostają jego własnością do całkowitej zapłaty bieżących należności.
2.Jeżeli towar zostanie odsprzedany przed zapłatą, to należność wynikająca z ceny zakupu uważana jest za ich miejsce za scedowaną na Dostawcę.

 

§16.

 

1. Do faktur, za towary poniżej 5.000,00 pln netto (które można wysłać standardową przesyłka kurierską) doliczamy koszty dostawy 30,00 pln netto.
Koszty dostawy za zamówienia powyżej 5.000,00 pln netto są kalkulowane indywidualnie.
Opłaty za dostawę towarów gabarytowych (są to urzadzenia na place zabaw, piłkochwyty, oraz wszelki asortyment, który nie może być wysłany standardową przesyłką kurierską) za każdym razem wyliczamy indywidualnie.
2. Dostawy następują każdorazowo bez rozładunku.
3. Zamawiający jest obowiązany do dokonania rozładunku.          

 


V. GWARANCJA

 

§17.

 

1. Urządzenia i elementy firmy Huck Polska (poza elementami ulegającymi normalnemu zużyciu) objęte są 5-letnią gwarancją.
2. Na słupy z daglezji montowane na stalowych kotwach montażowych udziela się 10 lat gwarancji.
3. Na słupy stalowe udziela się 15 lat gwarancji przeciw korozji.
4. Na słupy dębowe udziela się 3-letniej gwarancji przeciw pęknięciom i gniciu.
5. Gwarancje z niniejszego paragrafu ust. 1-4 są udzielane na elementy placów zabaw. Pozostały asortyment niewymieniony w ust. 1-4 jest objęty gwarancją ustawową.
 

§18.

 

1. Warunkom gwarancji nie podlegają szkody spowodowane przez celowe działanie niszczące (wandalizm), niewłaściwą instalacje urządzenia, zaniechanie, niewystarczającą konserwację lub jej brak bądź spowodowane przez siły wyższe (powodzie, pożary, wichury itp.).
2. W celu zachowania warunków gwarancji wymaga się przestrzegania instrukcji montażu i konserwacji, które Zamawiający otrzyma wraz z dostawą.

 

 

 

VI. ANULOWANIE, PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI, ZWROTY

 

§19.

 

1.Anulowanie i odwołanie dostawy może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Dostawcą.
2. Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z działem handlowym Dostawcy i potrąceniu minimum 20% wartości netto danego zwrotu, ale nie więcej jak 50% wartości danego zwrotu.
3. Zwrotowi podlegają wyłącznie nieuszkodzone materiały standardowe i o standardowych wymiarach.
4. Materiały sprowadzane na specjalne zamówienie i wykonane na specjalny wymiar, nie podlegają zwrotowi.
 
 
 

VII. REKLAMACJE

 

§20.

 

1. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail Dostawcy lub też za pośrednictwem Poczty Polskiej.
2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie faktury reklamowanego produktu oraz karty gwarancyjnej (jeżeli taka została wydana).
3. Dostawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni.
4. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące towaru ujętego na fakturze sprzedaży, będą uwzględniane w terminie do 14 dni od daty doręczenia/odbioru. Zamawiający jest zobowiązany w terminie 14 dni od odbioru/dostarczenia zamówienia na sprawdzenie zgoności owego zamówienia z rzeczywistym otrzymanym towarem. Uwagi zgłaszane po upływie 14 dni nie będą rozpatrywane.

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§21.


1. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia okoliczności siły wyższej powinna w ciągu 3 dni roboczych zawiadomić drugą Stronę o takim fakcie licząc wskazany termin, od dnia powzięcia informacji o zaistniałej przyczynie.
2.Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, których strona nie była w stanie przewidzieć ani uniknąć a w szczególności wojna, zamieszki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wichury itp. lub inne zdarzenia losowe, a także akty władzy publicznej, ogólnokrajowe lub strajki branżowe. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za siłę wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony powinny wspólnie zadecydować o dalszym wykonywaniu zamówienia (umowy).
3. Wszelkie spory związane z wykonaniem umów rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Dostawcy.
4. Obie Strony zobowiązują się, że w przypadku gdy którakolwiek z części umowy zostanie uznana za nieważną lub wadliwą prawnie pozostała część niniejszej umowy pozostaje w mocy, w szczególności zaś postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności Stron. Jednocześnie Strony przystąpią do rozmów w celu zastąpienia takich nieważnych lub prawnie wadliwych postanowień nowymi postanowieniami, które w najpełniejszy sposób wyrażać będą intencje Stron.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego OWU oraz umowy, której są integralną częścią zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.    
6. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży towarów i usług obowiązują od dnia 1 września
2018 r.