REGULAMIN KONKURSU 'MIKOŁAJ NA BOISKU'

 

§ 1.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

1. Organizatorem Konkursu “Mikołaj na boisku” (zwanym dalej “Konkursem”) jest firma HUCK POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-512) przy ul. Macieja Przybyły, posiadająca numer NIP 1010000019 (zwany dalej “Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

2. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

4. Konzkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/huckpolska (zwanej dalej “Fanpage”).

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Nadzór nad prawdziwością i przebiegiem Konkursu tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz ropatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

8. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu.

9. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (braku spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazanych w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

10. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu. 

11. Konkurs jest dostępny w formie post konkursowego (na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/huckpolska).

12. Regulamin obowiązuje od dnia 06.12.2018, do dnia 31.01.2019.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłocenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebooka.

 

 

§ 2.

[WARUNKI UCZESTNICTWA]

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

4. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję;

 

§ 3.

[NAGRODA]

 

1. W konkursie przewidziano 6 nagród - dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §4.

2. Nagrodami (dalej: "Nagroda") w Konkursie są art nr 5077  "Siatka turniejowa do siatkówki (ø 4 mm)".

3. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani nagroda innego rodzaju.

4. Organizator ma prawo podać dane Laureata na stronie www.huck.pl oraz na Fanpage.

5. Lista Laureatów zostawie upubliczniona na Fanpage.

6.  W celu przekazania Nagród, Laureat w ciągu 7 dni od daty upublicznienia wyników powinien przesłać w wiadomości na Fanpage imię, nazwisko, adres oraz numer kontaktowy.

7. Niedotrzymanie w/w terminu powoduje utratę przez Laureata prawa do nagrody.

8. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Laureata w ciągu 14 dni roboczych od daty przesłania danych adresowych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Laureata.

 

 § 4.

[ZASADY KONKURSU "MIKOŁAJ NA BOISKU"]

 

1. Uczestnik ma za zadanie wykonać fotografię na której będzie znajdować się zespół oraz karta z napisami:

 #huckpolska

 #siatkisportowe

2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do umieszczenia fotografii pod postem konkursowym na Fanpage w celu konkurowania o Nagrodę. (Post konkursowy zostanie upubliczniony 06.12.2018 o godzinie 21:00.)

3. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem przez uczestnika konkursu, że jest twórcą nadesłanych fotografii i przysługują mu do nich wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe.

4. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać przepisów prawaani praw osób trzecich,  w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

5. Uczesnicy których prace zostaną nagrodzone przyznają Organizatorowi nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo korzystania z nagrodzonych fotografii przez ich publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz umieszczenia ich na jego stronie internetowej, w celu podania przez sponsora do publicznej wiadomości informacji o pełnieniu roli Organizatora Konkursu. Jednocześnie Uczestnicy o których mowa w zdaniu poprzedzającym zrzekają się prawa do wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora z wyróżnonych lub nagrodzonych zdjęć, w sposób określony w niniejszym punkcie.

 

6. Termin nadsyłania prac, ogłoszenie wyników

a) O ustaleniu terminu rozpoczęcia nadsyłania prac organizator ogłosi na Fanpage;

b) zdjęcia należy umieszczać od godziny 21:00 dnia 06.12.2018, do godziny 23:59 dnia 21.12.2018;

c) zdjecia które wpłyną do Organizatora po terminie nie będą oceniane;

d) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy konkursowej która nie odpowiada wymogom określonych w Regulaminie. (W tym nie mieści się w zakresie tematycznym);

e) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi o godzinie 18:00 dnia 24.12.2018;

f) oceny zdjęć dokona jury, powołane przez Organizatora;

g) decyzja jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej;

 

7. Ocena prac

a) kryteria oceny prac

- kreatywność

- oryginalność

- zaangażowanie

- użycie materiałów pomocniczych

b) według w/w kryterów oceny jury wyłoni 3 Laureatów Konkursu, a kolejnych 3 wyłoni publiczność głosując za pomocą like pod zdjęciami umieszonymi pod postem konkursowym.

 

 § 5.

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

 

 § 6.

[REKLAMACJE]

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Mikołaj na boisku”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.

 

§ 7.

[PRAWA AUTORSKIE]

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworówi baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora.

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 8.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.